Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3
Witamy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wólce

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Tel/Faks:
81 751-00-87
81 751-06-55

Aktualności

(29.09.2014)

Konkurs plastyczny skierowany do osób z niepełnosprawnością z województwa lubelskiego

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki ogłasza konkurs plastyczny pt. „Europejskie Oblicze Lubelszczyzny”
Temat konkursu ma na celu promocję regionu poprzez ukazanie jego bogatego dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz osiągnięć zachodzących w ostatnim dziesięcioleciu.
Inspiracją do powstania oryginalnych interpretacji plastycznych mogą być:
- miejsca;
- środowisko przyrodnicze i architektura;
- wydarzenia współczesne i historyczne;
- ludzie i ich dokonania;
- nowe obiekty i zachodzące zmiany.
Więcej informacji na stronie www.niepelnosprawni.lublin.pl lub www.lfoon.lublin.pl

 

(25.09.2014)

PROŚBA O WSPARCIE RODZINY POTRZEBUJĄCEJ - PRALKA AUTOMATYCZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o przekazanie sprawnej pralki automatycznej, która jest niezbędna dla wielodzietnej, ubogiej rodziny zamieszkującej na terenie Gminy Wólka. Podarowany sprzęt możemy odebrać i przewieźć do rodziny potrzebującej.

Za okazaną pomoc i wsparcie serdecznie dziękujemy w imieniu potrzebującej rodziny.

(17.09.2014)

Informacja dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ – PAMIĘTAJ !

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

(17.09.2014)

Projekt "Droga do zatrudnienia"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, informuje o realizacji przez Spectrum Consulting Anna Dytko projektu „Droga do zatrudnienia” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, którego patronem jest Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie.

Projekt adresowany jest do osób w wieku 18-30 lat, posiadających status osoby bezrobotnej oraz zamieszkałych na terenie powiatu lubelskiego. Projekt przewiduje uczestnictwo 45 kobiet oraz 45 mężczyzn, w tym 5 osób niepełnosprawnych.

Realizacja założeń projektowych odbędzie się poprzez szkolenia o tematyce „Sprzedawca” i „Monter i konserwator urządzeń energii odnawialnej” oraz poprzez 6 – miesięczne staże zawodowe. Ponadto każda z osób odbędzie indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy oraz zostanie dla niej utworzony Indywidualny Plan Działania. Uczestnicy w trakcie szkolenia oraz stażu będą otrzymywać stypendium, mogą również ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 dla osób samotnie wychowujących dziecko.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11 c, 20-209 Lublin, tel. 81 745-18-16

 

(09.09.2014)

Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje o powstaniu Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży(w skrócie ECAM) – nowego przedsięwzięcia realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy.

ECAM upowszechnia informacje o usługach edukacyjnych oraz usługach rynku pracy (możliwościach kształcenia, zdobywania kolejnych kwalifikacji i rozwijania posiadanych kompetencji zawodowych, uzyskania pomocy w postaci doradztwa, poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej i poradnictwa pracy dla młodzieży), świadczonych przez Ochotnicze Hufce Pracy na rzecz młodzieży bezrobotnej, poszukującej pracy, mającej trudności w nauce bądź problemy z funkcjonowaniem w swoim środowisku.

Informacje udzielane są poprzez serwis internetowy www.ecam.ohp.pl oraz infolinię dostępną pod numerem 19524 (koszt połączenia z infolinią jak za połączenie lokalne wg. Taryfy operatora)

 


 (26.08.2014)

Zmiana numerów telefonów komórkowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce uprzejmie informuje, iż od dnia 1 września 2014 roku ulegają zmianie następujące numery telefonów komórkowych:

- asystent rodziny z numeru 537 499 491 na numer 535 210 670

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny z numeru 537 499 492 na numer 535 106 676

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.


(25.08.2014)

Informacja dotycząca wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2014/2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, że:
od dnia 1 września 2014 r. do dnia 15 września 2014 r. będzie przyjmował wnioski – wraz z wymaganą dokumentacją o przyznanie stypendium socjalnego na częściowe pokrycie kosztów poniesionych w procesie edukacyjnym w roku szkolnym 2014/2015.
Bliższe informacje są udzielane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce, w pokoju nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, telefonicznie oraz są zamieszczone na stronie internetowej: www.opswolka.pl.


(25.08.2014)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy młodszy asystent rodziny/asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce

Informuję, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 08 sierpnia 2014 r. na stanowisko pracy młodszy asystent rodziny/asystent rodziny spełniają:

  1.  Pani Katarzyna Grosman - Sołoducha - zam. Lublin;
  2.  Pan Kamil Jarosz - zam. Świdnik.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

/-/ mgr Sławomir Włosek

 

(18.08.2014)

KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce zaprasza mieszkańców Gminy Wólka do konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2022”. Opinie i uwagi do Strategii można zgłaszać do dnia 26 sierpnia 2014 r. Projekt dokumentu jest dostępny w pokoju nr 3 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce.

(16.08.2014)

Informacja dot. wniosków na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2014/2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, że:

- od dnia 1 listopada 2014 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2014/2015 dotyczący zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami. Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane są od dnia 1 września 2014 r.

- w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września 2014r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad 2014 r. nastąpi do dnia 30 listopada 2014r.

- w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 października 2014r. do dnia 30 listopada 2014r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad 2014 nastąpi do dnia 31 grudnia 2014r.

Bliższe informacje są udzielane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce, w pokoju nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, telefonicznie: 81 751 00 87 wew. 37, 81 751 06 55 wew. 37.

(16.08.2014)

Informacja dot. wniosków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2014/2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, że:

- od dnia 1 października 2014 r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy 2014/2015 dotyczący świadczeń z  funduszu alimentacyjnego. Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2014 r.

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się i wypłaca na okresy świadczeniowy trwający od 1 października jednego roku, do 30 września roku następnego;

- świadczenia przyznane na wniosek złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) do dnia 31 sierpnia - wypłacone będą w miesiącu październiku 2014 r. Świadczenia przyznane na wniosek złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2014 r. - wypłacone będą w miesiącu listopadzie 2014 r.

Bliższe informacje są udzielane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce, w pokoju nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, telefonicznie: 81 751 00 87 wew. 37, 81 751 06 55 wew. 37.


 

(31.07.2014)

Zaproszenie na półkolonie organizowane przez Polski Instytut Rozwoju

Wójt Gminy Wólka zaprasza na półkolonie organizowane przez Polski Instytut Rozwoju. Półkolonie organizowane są dla dzieci w wieku 6-16 lat, których co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie/jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalne oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie/lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w dniach 18.08.2014 - 28.08.2014 r

Plakat


 

(28.07.2014)

Rower dla niepełnosprawnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, iż Fundacja Eco Textil poszukuje osób niepełnosprawnych, które są zainteresowane otrzymaniem roweru rehabilitacyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące ogólnopolskiej kampanii "Rower dla niepełnosprawnego" dostępne są na stronie www.ecotextil.pl.

Plakat


 

(16.07.2014)

Zmiany zasad wydawania kart parkingowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce informuję, że od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wydawania kart parkingowych znajdują się na stronie http://www.pcprlublin.pl


 

(30.06.2014)

Prośba o pomoc dla chorej na nowotwór Magdy Małachwiejczyk

Zwracamy się z apelem o pomoc dla chorej na nowotwór mózgu 27 letniej Magdy Małachwiejczyk. Magda jest mamą pięcioletniego Kuby. Pierwsze objawy choroby pojawiły się trzy lata temu. Operacja nowotwory, chemioterapia, radioterapia nie przyniosły efektów. Jedyną szansą na wyleczenie Magdy jest bardzo kosztowna terapia genowa w USA. Koszt terapi to ok. 600 000 zł. Rodziny nie stać na sfinansowanie terapii. Rodzina, przyjaciele, również pracownicy GOPS Drelów zbierają środki finansowe na leczenie Magdy m.in. kwestując pod kościołami w dekanacie siedleckim. W chwili obecnej udało się uzbierać ok. 150 000 zł. Liczy się każda wpłacona kwota (na nr konta OSP Stołpno). W przypadku pytań bardzo proszę o kontakt z GOPS Drelów, tel (83) 3720018. Bardzo prosimy o pomoc.

Tekst oryginalny prośby o pomoc – (plik JPG 120KB)


 

(30.06.2014)

Pomóż Magdzie! Akcja ratowania życia młodej mamy

Magda to dzielna młoda mama, która walczy ze złośliwym rakiem mózgu. Trzy lata intensywnego leczenia, 3 operacje, chemia i radioterapia nie przyniosły efektu Magda ma siłę do walki, jest mamą pięcioletniego Kubusia, więc jej motywacja jest ogromna.

Ostatnią szansą na wyleczenie jest terapia genowa w USA, której koszty przekraczają możliwości finansowe całej rodziny. Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie Magdy darowizną.

INDYWIDUALNE WPŁATY PROSIMY KIEROWAĆ NA KONTO STOWARZYSZENIA " OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA STOŁPNO"
nr. konta: 57 2130 0004 2001 0504 6685 0005
tytułem: DAROWIZNA MAGDA MAŁACHWIEJCZYK

Kontakt: tel. 731 269 155 - Marta Małachwiejczyk - siostra Magdy tel. 508 107 525 - Marcin Duszek - koordynator akcji RATOWANIA ŻYCIA

Otwórz stronę internetową
Ulotka „Pomóż Magdzie!” – (plik JPG 210KB)


 

(26.06.2014)

Kolonie letnie 2014

Ośródek Pomocy Społecznej w Wólce informuje, że Fundacja „Szansa dla Gmin” organizuje dla dzieci w wieku szkolnym kolonie letnie 2014. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 600520523 lub 022 6293290


(26.06.2014)

Kampania społeczna "Jestem mamy i taty"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, informuje o kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka „Jestem mamy i taty”, która ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem wikłania dziecka w sprawy rozwodowe rodziców oraz stawiania go w sytuacji konfliktu lojalnościowego wobec nich. Przypomina także, że każde dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.

Z perspektywy dziecka największym problemem podczas rozwodu rodziców są towarzyszące mu destrukcyjne zachowania dorosłych. Skłóceni rodzice, czy opiekunowie nie przebierają w środkach walki między sobą. Dziecko mimowolnie staje się uczestnikiem wielu sytuacji, które poważnie naruszają jego poczucie bezpieczeństwa. W rezultacie chaos spowodowany rozstaniem sprawia, że prawa dziecka schodzą na dalszy plan.

Skalę problemu widać bardzo dobrze na przykładzie spraw wpływających do Biura Rzecznika Praw Dziecka. Szczególnie alarmujące są dane za rok 2013, gdzie blisko połowa spośród ok. 50 tys. podjętych spraw dotyczy kwestii okołorozwodowych.

Chcąc zwrócić uwagę społeczeństwa na ten problem Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, podjął decyzję o przygotowaniu kampanii społecznej pod hasłem „Jestem mamy i taty”. Jej celem jest przypomnienie dorosłym, że dzieci należy traktować podmiotowo, a jednym z najważniejszych praw, które posiadają jest prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.

Przyszłość dziecka, a w szczególności jego stabilność emocjonalna zależy w dużej mierze od tego, czy rodzice potrafią dojść do porozumienia w trakcie rozwodu i tuż po tym zdarzeniu.

Odwiedż stronę Przecznika Praw Dziecka http://brpd.gov.pl/


(15.06.2014)

Stancja dla mieszkańców Gminy Wólka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce poszukuje dla dwóch osób stancji do wynajęcia. Osoby zainteresowane, proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym OPS w Wólce Panem Pawłem Staszewskim pod nr tel. 81 751 00 87 w. 33 lub 518 40 38 21


(20.05.2014)

Informacja dotycząca ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

        Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce informuje o możliwości złożenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna przez osoby, którym decyzja przyznająca prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.
        Warunki nabywania prawa do zasiłku dla opiekunów określa ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz. U z 2014 r., poz. 567).
        Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.
        Ustawa nakłada na organy, które wypłacały świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r., obowiązek poinformowania - w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy - osoby, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do dnia 1 lipca 2013 r., o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.
        Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczynać będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna.
        Wniosek będzie można składać w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy t.j. do dnia 15 września 2014 r.
        Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane będzie na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.